Stämmoprotokoll 2017

SOLLENTUNA SENIORGYMNASTIK/SSG

Protokoll fört vid Föreningsstämma med Föreningen Sollentuna Seniorgymnastik 

Onsdagen den 15 februari 2017

Plats: Arena Satelliten, Sollentuna

Närvarande: ca 60 medlemmar


Inledningsvis underhöll Elice  Fällström med sång till gitarr och eleverna Henke, Tomas och Teddy ur  Teatergruppen Satelliten framförde ett par egenkomponerade sånger.

Därefter påbörjades föreningsstämman.


Ordförande  Håkan Stenkvist hälsade de närvarande välkomna och förklarade  stämman öppnad


§ 1  Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för stämman valdes Erik Göransson, till sekreterare valdes Kerstin Myrehed


§ 2  Fastställande av röstlängd för mötet

Beslöts att den närvarolistan som alla undertecknat utgör röstlängd om votering blir aktuell (Bil 1)


§ 3  Val av justerare och rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Göran Sandén och Mona Uhlán


§ 4  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse har utgått till alla medlemmar  med E-post via denna i början av januari. De som saknar E-post har fått pappersbrev vid samma tidpunkt. Stämman godkände detta.


§ 5  Fastställelse av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes (Bil 2)


§ 6  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till alla medlemmar. Håkan Stenkvist redovisade i korthet innehållet. Lades med ett godkännande till handlingarna (Bil 3)

       b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

Lars Jacobsson redovisade resultat- och balansräkning. Lades med ett godkännande till handlingarna (Bil 4)


§ 7  Revisorns granskning av styrelsens förvaltning

Revisorn föredrog sin berättelse och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (Bil 5)


§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid verksamheten omfattar

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid verksamheten omfattar.


§ 9  Fastställande av ev verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande året

Håkan Stenkvist redovisade för styrelsens förslag på verksamhet år 2017. (Bil  6)

Verksamhetsplanen fastställdes. Lars Jacobsson föredrog  förslag på budget (Bil  7) Troligt att budgeten inte kommer att hålla pga ökande verksamhet. Ställdes fråga om sponsring av hemsidan. Styrelsen har avstått från sponsring för att slippa reklaminslag på hemsidan.  Stämman tyckte det var bra. Budgeten lades med ett godkännande till handlingarna


§ 10  Val av ordförande i föreningen  för en tid av ett år

Till ordförande i föreningen omvaldes Håkan Stenkvist


§ 11  Val av två övriga styrelseledamöter samt en suppleant för en tid av ett år

Till styrelseledamöter valdes Kerstin Myrehed (omval) samt Birgitta Segerström (nyval) samt som suppleant Britt Holmberg (omval)

     

§ 12  Val av en revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år

Till revisor omvaldes Hans  Redtzer och till revisorsuppleant omvaldes Kurt Runby


§ 13  Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Anette Fällström och Elisabeth Boman


§ 14  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Inga motioner förelåg.  Anette presenterade ett förslag med T-shirt med SSG:s logga på.

Om intresse finns kommer denna att kunna köpas. Pris ca 150  kr. Färg svart eller vit. Storlek  XS, S, M, L, XL.  Ett antal av de närvarande visade intresse för inköp.


§ 15  Övriga frågor

Någon föreslog att vårterminen ska sluta senast  sista maj. Övriga protesterade. De vill gå även första veckan i juni.  Efterfrågades annan tid på Satelliten (nuvarande pass fredag eftermiddag). Satelliten hårt uppbokad. Vi kan inte få någon annan tid.

Håkan Stenkvist avtackade avgående kassören Lars Jacobsson och tackade verksamhetsledaren Anette Fällström.

Därefter förklarades stämman avslutad.                                                             


Erik Göransson, ordf   Kerstin Myrehed, sekr 


Justeras:

 

Mona Uhlán    Göran Sandén


Originalversionen av protokollet är undertecknad av Mötesordföranden och sekreteraren samt därefter justerat.